โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย


Image


“โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน” ก่อตั้งขึ้นมาจากความใส่ใจ พิถีพิถันคัดเลือกบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เพียงเพราะเรามีความเชื่อที่ว่า “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” เป็นกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กของเรามีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะพัฒนาก้าวมาสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้โลกเราพัฒนาไปไกลมากทั้งทางด้านเทคโนโลยี (Technology) และนวัตกรรม (Innovation) ส่งผลกระทบให้เกิดการ Disruption กับหลายธุรกิจจนทำให้เกิด Digital Transformation กับทุกธุรกิจ ในโลกของการศึกษาก็เช่นกัน ทุกวันนี้ไม่ใช่ยุคของ "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" แต่มันเป็นยุคของ "ปลาเร็วกินปลาช้า" หากเรายังใช้วิธีการเดิมเด็กของเราจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของโลกในอนาคตได้ไหมนี่คือคำถาม…

การเข้าร่วม“โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” จึงได้เกิดขึ้นในปี 2553 จากนั้นจึงได้สร้าง “อาคารเรียนวิทยาศาสตร์” ขึ้นในปี 2557 สำหรับใช้สอนในปี 2559 และจากความสำเร็จนี้เองทำให้เราค้นพบว่าเด็กมีความสุข กับการพัฒนาศักยภาพผ่านการสงสัย การตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบด้วยตัวเองอีกทั้งยังมีพัฒนาการทางด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานไปได้กับการพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องของวิทยาศาสตร์ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างโดดเด่น

ด้วยวิสัยทัศน์มองโลกไกลในระยะยาวทาง “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน” จึงขอประกาศใช้“ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” ในปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Method)

© 2022 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน