โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน

หลักสูตรการเรียนการสอน


อนุบาลดวงตะวันจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ

 1. หลักสูตรทั่วไป
 2. หลักสูตรสามัญแบบภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP)

โรงเรียนอนุบาลดวงตะวันจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรการปฐมศึกษาปฐมวัย ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ (Developmentally Appropriate Practices :DAP) ของ สมาคมการอนุบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (NAEYC) ซึ่งการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 3 ข้อ คือ

 1. เหมาะสมกับวัย
 2. เหมาะสมกับตัวบุคคล
 3. เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและวัฒนธรรม

การจัดเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน 6 แนวทางหลัก ได้แก่

 1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
 2. การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
 3. การเรียนรู้จากโครงการ
 4. การเรียนเล่นอย่างมีความสุข
 5. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสรีที่เด็ก ๆ เป็นผู้เลือกเอง
 6. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียน (พหุปัญญา: ภาษาและการสื่อสาร, ดนตรีและจังหวะ, ร่างกายและการเคลื่อนไหว, มิติสัมพันธ์และการจินตภาพ, ตรรกะและคณิตศาสตร์, การเข้าใจตนเอง, มนุษย์สัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น, การเข้าใจธรรมชาติ)

กิจกรรมที่เน้นด้านอ่านเขียน ซึ่งหมายถึง กระดาษและการใช้ดินสอ จะเริ่มมีขึ้นในชั้นอนุบาล 2

กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ทุกสิ่งรอบตัวคือการเรียนรู้ การเรียนรู้จะมีคุณค่าต่อเมื่อผู้เรียนเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน และที่สำคัญสำหรับเด็กเล็กๆ แล้ว การได้เห็น ได้สัมผัส ได้จับต้อง ได้ดม ได้ชิม และได้ลงมือทำคือการเปิดโลกทรรศน์ของเด็กๆ ให้กว้างขวางและรอบด้านมากขึ้น กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้จึงเน้นตัวเด็กเป็นสำคัญ

 • ร้อยดอกไม้
 • ปั้นแป้งโดว์-ดินเหนียว
 • ศิลปสร้างสรรค์
 • งานเกษตร
 • ทำอาหาร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 1. ภาษาอังกฤษ เรียนกับเจ้าของภาษา (เตรียมอนุบาล – สัปดาห์ละ 4 คาบวิชา (คาบละ 20นาที) อนุบาล 1-3 สัปดาห์ละ 4 คาบวิชา (คาบละ 40 นาที)
 2. ภาษาจีน (เตรียมอนุบาล – สัปดาห์ละ 1 คาบวิชา (คาบละ 20นาที) อนุบาล 1-3 สัปดาห์ละ 1-2 คาบวิชา (คาบละ 40 นาที)
 3. ร้องเพลงและดนตรี
 4. พลศึกษา / ว่ายน้ำ (เริ่มเรียนในชั้นอนุบาล 2)
© 2022 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน