โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน

แนวคิด


Image

ปรัชญา

การศึกษา คือ การพัฒนาทักษะทางปัญญาและปลูกฝังคุณธรรม

แนวความคิด

โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน เชื่อว่า เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพ ในฐานะของโรงเรียน ครู และ ผู้ปกครอง เรามีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ค้นพบและพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยคำนึงว่าเด็กทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว (มีความสนใจ พัฒนาการ และศักยภาพที่แตกต่างกัน)

แนวทางการจัดการการเรียนการสอน

“โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน” เริ่มจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Method) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (4E) ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย (ชลาธิป สมาหิโต, 2558) ได้แก่

  1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
  2. ขั้นการสำรวจตรวจสอบ (Exploration)
  3. ขั้นการตอบคำถาม (Explanation)
  4. การนำเสนอผลการสำรวจตรวจสอบ (Evaluation)

ชลาธิป สมาหิโต (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2558) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทรรศน์ 30 (2), 102-122

© 2022 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน