โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยดวงตะวัน

ระเบียบการ


ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน

โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนให้พัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างสมดุล

การรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 2 -6 ปี

ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. รับเอกสาร ระเบียบการ
  2. สมัครเรียน
  3. สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และทดสอบความพร้อมนักเรียน

การเรียนการสอน

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน คือ

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

เวลาเรียน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -14.30 น.

วันหยุด

วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ

การเต่งกาย

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เครื่องแบบนักเรียน วันศุกร์ ชุดไทย

© 2022 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน